Polityka Zwrotów

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy składając Pośrednikowi oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo na adres poczty elektronicznej: kontakt@bellamore.pl Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został umieszczony tutaj: Formularz zwrotu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, jest ona uważana za niezawartą.
 5. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Pośrednik przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. Pośrednik ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru przez Sprzedawcę, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta.
 7. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawca, Pośrednik nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 9. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi koszty zwrotu.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 11. Pośrednik dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.